ODSZKODOWANIA

Jeżeli w wyniku postępowania reprywatyzacyjnego stwierdzona zostanie:

  • nieważność decyzji nacjonalizacyjnej z jednoczesnym wskazaniem, iż niemożliwe jest odzyskanie mienia w naturze
  • naruszenie prawa przy wydaniu decyzji nacjonalizacyjnej ze wskazaniem, iż niemożliwe jest orzeczenie jej nieważności ze względu na wystąpienie nieodwracalnych skutków prawnych (np. sprzedaż nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz osób trzecich)

to niemożliwe jest odzyskanie mienia w naturze. Zgodnie z przepisami o ochronie nabywcy w dobrej wierze, nikogo nie można pozbawić mienia nabytego od państwa, czy gminy w dobrej wierze - nawet jeśli mienie to zostało wcześniej bezprawnie zagrabione poprzednim właścicielom.

W takiej sytuacji byłym właścicielom przysługuje roszczenie o rekompensatę w formie mienia zamiennego lub odszkodowania. Odszkodowanie nie jest przyznawane z urzędu, a wyłącznie na wniosek osoby, która poniosła stratę.