top of page

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE

zachodzi, gdy osoby uprawnione do dziedziczenia są wskazane bezpośrednio przez zmarłego (testament), który jasno określił sposób dokonania podziału masy spadkowej między poszczególnych spadkobierców. Testament wskazuje też najczęściej osobę sprawująca pieczę nad masą spadkową (wykonawca testamentu) i zajmującą się jej należytym podziałem. Z reguły realizacja woli zmarłego nie napotyka problemów, jednakże zdarzają się przypadki, kiedy wykonawca testamentu nie jest w stanie zlokalizować spadkobierców. Powody tego mogą być różne, np. brak aktualnego miejsca zamieszkania spadkobierców lub też – w przypadku śmierci osoby mającej prawo do spadku – brak danych odnośnie jej rodziny. W takiej sytuacji wykonawca testamentu zwraca się z prośbą o pomoc do firm profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem poszukiwań genealogicznych.

ZAPIS TESTAMENTOWY

to sytuacja, w której spadkodawca wskazuje konkretny składnik swojego majątku mający zostać przekazany, po jego śmierci, określonej przez niego osobie lub instytucji.

Wykonanie zapisu obciąża spadkobiercę, co oznacza, że wskazany w zapisie składnik majątku nie przechodzi automatycznie na zapisobiorcę, natomiast może on domagać się wykonania zapisu.

Zapisobiorcą nie może być osoba, która nie dożyła otwarcia spadku, ani instytucja nie istniejąca w chwili otwarcia spadku.

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

ma miejsce, gdy zmarły nie pozostawił testamentu (osoba taka nosi nazwę intestata) i jest ona nieco bardziej skomplikowana. W tym wypadku prawo do dziedziczenia wynika ze stopnia pokrewieństwa i jest szczegółowo uregulowane przez ustawodawstwo państwa, w którym intestat zmarł. Spadkobiercami ustawowymi w pierwszej kolejności są zazwyczaj małżonek i krewni zmarłego (osoby połączone z nim więzami krwi).

Niejednokrotnie jednak okazuje się, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnej znanej rodziny i tak naprawdę nie wiadomo, czy żyją jakiekolwiek osoby uprawnione do dziedziczenia. Powody takiego stanu rzeczy bywają różne: wojny, przesiedlenia, zmiany granic, emigracja, czy też nieporozumienia rodzinne. Z biegiem lat rodzą się kolejne pokolenia, nazwiska ulegają zmianie poprzez małżeństwa, a więzi rodzinne zacierają się.

W takim przypadku odnalezienie spadkobierców jest bardzo trudne i wiąże się z szeroko zakrojonymi i kosztownymi poszukiwaniami. Częstokroć wymagają one przeprowadzenia wnikliwych badań genealogicznych sięgających wielu pokoleń wstecz. Z tego też powodu sąd ustanawia kuratora spadku i wzywa potencjalnych spadkobierców do zgłoszenia swoich roszczeń. Jeżeli w określonym terminie żadni spadkobiercy się nie zgłoszą i nie udowodnią swoich praw do spadku, to cały majątek spadkowy bezpowrotnie przechodzi na własność skarbu państwa.

GENEATRANSLAT zajmuje się poszukiwaniami spadkobierców powołanych do dziedziczenia zarówno testamentowego, jak i ustawowego. Niejednokrotnie odnajdowaliśmy też osoby będące beneficjentami zapisów.

Zdecydowana większość spraw które prowadzimy dotyczy spadków znajdujących za granicą. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, a także kontaktom z kancelariami prawnymi na całym świecie, jesteśmy w stanie skutecznie przekazywać polskim spadkobiercom spadki z całego świata. Wysoki standard naszych usług potwierdzają wystawione nam REFERENCJE.

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Jesteśmy członkiem APG i CGP

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

bottom of page