top of page

SPRAWY NIERUCHOMOŚCIOWE

W latach 1944-1962 władze PRL wydały szereg aktów prawnych (ustaw, dekretów i rozporządzeń) na podstawie których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. Wydane akty nacjonalizacyjne dotyczyły przede wszystkim nieruchomości ziemskich, przemysłu oraz gruntów warszawskich.

Ze względu na bezprawność wyżej wymienionych aktów nacjonalizacyjnych istnieje obecnie możliwość wystąpienia przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych z powództwem o naprawienie skutków wywłaszczenia lub też wznawiania postępowań administracyjnych. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego bezprawna decyzja administracyjna może zostać uchylona lub uznana za wydaną w sposób niezgodny z prawem. W każdym z tych przypadków były właściciel lub jego spadkobiercy mają możliwość odzyskania odebranego mienia w naturze lub uzyskania stosownego odszkodowania.

NASZE USŁUGI

 • występowanie o zwrot odebranych nieruchomości lub o odszkodowanie

 • ustalenie ostatnich znanych właścicieli nieruchomości

 • odszukanie właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców / następców prawnych

 • weryfikacja pokrewieństwa potencjalnych spadkobierców z właścicielami nieruchomości

 • ustalanie adresów nieruchomości posiadanych przez przodków

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO WŁASNOŚCI

 

Dokumentami takimi mogą być:

 • wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności w momencie przejęcia przez państwo nieruchomości lub

 • wypisy aktów notarialnych stanowiące podstawę nabycia nieruchomości (gdy księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu)

 • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (w przypadku spadkobierców)

 • wszelkie dokumenty związane z odzyskiwanym mieniem, a potwierdzające prawa do przejętego przez państwo majątku.

ODSZKODOWANIA

 

Jeżeli w wyniku postępowania reprywatyzacyjnego stwierdzona zostanie:

 

 • nieważność decyzji nacjonalizacyjnej z jednoczesnym wskazaniem, iż niemożliwe jest odzyskanie mienia w naturze

 • naruszenie prawa przy wydaniu decyzji nacjonalizacyjnej ze wskazaniem, iż niemożliwe jest orzeczenie jej nieważności ze względu na wystąpienie nieodwracalnych skutków prawnych (np. sprzedaż nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz osób trzecich)

 

to niemożliwe jest odzyskanie mienia w naturze. Zgodnie z przepisami o ochronie nabywcy w dobrej wierze, nikogo nie można pozbawić mienia nabytego od państwa, czy gminy w dobrej wierze - nawet jeśli mienie to zostało wcześniej bezprawnie zagrabione poprzednim właścicielom.

W takiej sytuacji byłym właścicielom przysługuje roszczenie o rekompensatę w formie mienia zamiennego lub odszkodowania. Odszkodowanie nie jest przyznawane z urzędu, a wyłącznie na wniosek osoby, która poniosła stratę.

ZWROT NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli decyzja reprywatyzacyjna będzie stwierdzała nieważność wywłaszczenia, a obiekt będący przedmiotem nacjonalizacji nadal znajduje się we władaniu Skarbu Państwa, to właścicielowi przysługuje roszczenie o wydanie mienia w naturze.

Po odzyskaniu nieruchomości zajmujemy się, na życzenie naszych klientów, sprzedażą nieruchomości.

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Jesteśmy członkiem APG i CGP
bottom of page