top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady świadczenia usług przez Kancelarię Spadkową GeneaTranslat Sokołowski spółka cywilna zwanych dalej GeneaTranslat. Stanowi ona ogólne warunki umów zawieranych przez GeneaTranslat, o których mowa w art. 384 kodeksu cywilnego.

Administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów jest GeneaTranslat wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Spadkowa GeneaTranslat Sokołowski s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, REGON 017458510 NIP: 118 16 24 666, e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Ochrona danych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Przepisy są dostosowane do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane i przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do jej realizacji przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, w tym przechowywania faktur, dokumentów księgowych,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową.

III Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • przez czas wykonywania umowy,

 • przez czas ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,

 • przez czas wykonania obowiązków prawnych, wynikających z ogólnych przepisów prawa, np. dane podatkowe,

 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w myśl art. 6 ust. 1 f RODO, nazywane „naszym prawnie uzasadnionym interesem”.

V Zakres zbieranych danych

Do zawarcia umowy GeneaTranslat wymaga podania przez Państwa następujących danych na formularzu umowy, niepodanie danych uniemożliwi nam realizację umowy:

 • imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

 • dodatkowo w trakcie trwania umowy możemy poprosić o dodatkowe dane, niezbędne do przeprowadzenia postępowania spadkowego w Polsce lub poza jej granicami (w zależności od kraju spadku, są różne wymogi formalne). Zaliczamy do nich: kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, zaświadczenie o zameldowaniu, egzemplarz rachunku za media jako dodatkowy dokument poświadczający adres zamieszkania, stan cywilny i inne (na wezwanie, których znaczenie i potrzeba zostanie Państwu wyjaśniona),

 • inne dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy, ale pomogą nam komunikować się z Państwem, np.: e-mail, numer telefonu kontaktowego,

 • dane konieczne do przekazania Państwu udziału w spadku, np. numer konta bankowego.

Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Jednak abyśmy mogli wywiązać się z zapisów umowy i udzielonych pełnomocnictw, Państwa dane są nam niezbędne.

VI Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

GeneaTranslat z racji rodzaju wykonywanej działalności zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań partnerom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Spełniamy tym samym główną przesłankę przekazania danych osobowych tj.: „przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem, a inną osobą fizyczną lub prawną”. Na Państwa prośbę udzielimy informacji, które dane zostały przekazane poza obszar EOG.

IV Komu przekazujemy Państwa dane

GeneaTranslat nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Przekazywanie danych osobowych partnerom, instytucjom, urzędom itp. odbywa się na postawie udzielonych przez Państwa odrębnych pełnomocnictw oraz w celu realizacji zawartej z Państwem umowy. W celu realizacji niniejszej umowy dane mogą być przekazywane:

 • pełnomocnikom i korespondentom w kraju i za granicą, również w państwach trzecich (spoza UE), urzędom stanu cywilnego, archiwom, innym instytucjom wspomagającym proces poszukiwań i zbierania oraz poświadczania dokumentacji,

 • właściwym instytucjom sądowym i wykonawczym w sprawach spadkowych,

 • podmiotom obsługującym sieć informatyczną,

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • tłumaczom

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów i płatności na Państwa rzecz,

 • podmiotom współpracującym z nami w obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie w jakim staną się administratorem danych,

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

VII Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo do dostępu, kontroli przetwarzania dotyczących ich danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustaw. Przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając wniosek na adres naszej Kancelarii, drogą pocztową (ul. Piękna 43/3, 00-672 Warszawa) lub mailową (office@geneatranslat.com.pl).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić otrzymany wniosek.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Please reload

© GeneaTranslat Sokolowski s.c.

Kancelaria Spadkowa

GeneaTranslat Sokołowski s.c.

adres: Piękna 43/3, 00-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 487 98 58
e-mail: office@geneatranslat.com.pl

Jesteśmy członkiem APG i CGP
bottom of page